So tired!

 In their eyes, I’m always wrong because the words I said are always wrong. I tried to communicate with them but it is impossible. They do not listen to me, may be my attitude is not good but please litsen and try to understand my words, do not ignore them, put your feet in my … Continue reading So tired!

Ngày mai em đi thi

Ngày mai có thể là ngày quan trọng nhất xem mình có thể theo đúng tiến trình con đường đến tương lai của mình. Cai này thì mới chia se lần đầu là mình muốn đi du học nước ngoài ở bậc cao học nên là mới có cai đi thi này. Đi du học là … Continue reading Ngày mai em đi thi